På jobbet

Villkorade körkort för fulla

2012-03-26 17:27 #0 av: BaraLisa

Nya bestämmelser från 1 januari 2012, dömda rattfulla kan få ta billigare körkort om de kör med alkolås.

Frågor och svar Här hittar du vanligaste frågorna och svaren runt det nya systemet för alkolås efter rattfylleri. Sidan kommer uppdateras varefter fler detaljer blir klara.
Vad är "Alkolås efter rattfylleri"?
Den som ska få sitt körkort återkallat på grund av rattfylleri eller grovt rattfylleri har möjlighet att ansöka om körkort med alkolåsvillkor i stället för att vara utan körkort.
Varför införs det nya systemet?
Trafiken ska vara en alkoholfri zon och åtgärderna mot rattfylleri behöver bli effektivare. Efter flera års försöksverksamhet med alkolås efter rattfylleri kommer det att införas ett permanent system. Det nya systemet ska ha starkare incitament för att delta och konsekvenserna av att inte gå med ska bli mer kännbara – kostnaderna för körkort med alkolåsvillkor sänks samtidigt som tiden för ett återkallat körkort utan alkolåsvillkor bestäms till ett eller två år. Den som får alkolåsvillkor får dock ingen strafflindring – fängelsedom eller böter påverkas exempelvis inte.
När införs det nya systemet?
Reglerna gäller från 1 januari 2012.
Vad händer med det tidigare alkolåsprogrammet?
Försöksverksamheten kommer att pågå parallellt med det nya villkorssystemet till dess deltagarna är klara. Ansökan om att delta i försöksverksamheten kan godkännas till och med den 31 december 2011 och villkorstiden pågår därmed som längst till och med den 31 december 2013. Det går inte att byta från försöksverksamheten till det permanenta systemet, detta på grund av att olika regler och krav ställs i de två systemen.
Vilken är Transportstyrelsens roll?
Användare ansöker hos Transportstyrelsen om att få ett körkort med alkolåsvillkor. Myndigheten följer också personen under villkorstiden genom kontroll av uppgifter från alkolåset och med läkarintyg. Dessutom godkänner Tranportstyrelsen alkolås och utövar tillsyn
OM ALKOLÅS
Hur fungerar ett alkolås?
Alkolås är en teknisk anordning som är kopplad till bilens tändningssystem. För att kunna starta fordonet måste föraren först blåsa i alkolåset. Om utandningsluften innehåller alkohol motsvarande 0,2 promille eller mer går motorn inte att starta. Nykterheten kontrolleras även under färd genom krav på utandningsprov, men det är inte nödvändigt att lämna provet under körningen utan det finns tid att stanna fordonet när provet ska lämnas. Alkolåsets pålitlighet kontrolleras regelbundet med kalibrering och service. Vid kontrollen överförs också uppgifter från alkolåset till Transportstyrelsen, t.ex. om det funnits alkohol i något utandningsprov.
Vilka alkolås får användas?
Endast sådana alkolås som godkänts av Transportstyrelsen får användas av den som har körkort med alkolåsvillkor. Vilka lås som är godkända. Observera att det kan finnas flera typer av alkolås från samma leverantör och att alla dessa kanske inte är godkända att använda efter rattfylleri. Observera också att en alkotestare inte är ett alkolås.
Vilka krav ställs på de alkolås som får användas?
Typen av alkolåset ska vara testad av ett provorgan som ackrediterats av SWEDAC och som visar att alkolåset uppfyller den svenska standarden SS-EN 50436-1 Alkolås- Fordingar och provning – del 1: Alkolås för körkort med villkor, som är densamma som europastandaren EN 50436-1. Efter sådan testning ska alkolåset också godkännas av Transportstyrelsen som kontrollerar.
Jag har hört att alkolås kan reagera på munalkohol och andra ämnen än alkohol. Stämmer det?
Ja, det är möjligt - och därför är det viktigt att följa alkolåsleverantörens instruktioner om hur man ska använda alkolåset. Detta är mycket viktigt att komma ihåg eftersom den som är registrerad för alkolåset ansvarar för alla utandningsprov som registreras i alkolåsets minne och det kan påverka det fortsatta körkortsinnehavet.
VAD GÄLLER FÖR ANVÄNDARE?
Vem har möjlighet att få körkort med villkor alkolås?
Den som misstänks eller dömts för rattfylleri eller grovt rattfylleri och ska få körkortet återkallat. Du behöver alltså inte vänta på att bli dömd för rattfylleriet för att kunna få alkolåsvillkor utan kan ansöka redan när Transportstyrelsen fått in polisens omhändertagande av ditt körkort. Brottets grad har ingen inverkan på möjligheten att gå med i programmet. Möjligheten gäller dock inte den som misstänks eller gjort sig skyldig till rattfylleri med påvisad narkotika.
Hur länge måste man köra med alkolås?
Villkorstiden, det vill säga den tid då man har ett körkort med villkor, är ett eller två år. Den längre villkorstiden gäller för den som dömts för grovt rattfylleri, den som återfallit i rattfylleri under de fem senaste åren och den som har diagnosen missbruk eller beroende.
Hur mycket kostar det?
Transportstyrelsen tar inte ut några avgifter för ansökan om alkolåsvillkor eller under villkors-tiden. Trots det innebär det en del utgifter att ha körkort med alkolåsvillkor; köp eller hyra av alkolås, service av alkolåset och obligatoriska läkarkontroller. Dessutom måste man ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att återfå ett ordinarie körkort efter villkorstiden. Användaren står själv för alla kostnader. Regler och förutsättningar är ännu inte klara, men kostnaderna för ett års villkor beräknas hamna på ca 21 000 – 27 000 kr och för två års villkor på ca 28 000 – 42 000 kr. Observera att detta är ungefärliga beräkningar!
Vad händer om man inte väljer alkolås?
Då återkallas körkortet under minst ett eller två år. Under spärrtiden har man inte rätt att köra bil. Får man en spärrtid på mer än ett år krävs dessutom ett nytt godkänt kunskapsprov och körprov för att återfå körkortet. Man måste också söka nytt körkortstillstånd och genomföra riskutbildning – detta innebär merkostnader.
Hur gör man för att få körkort med villkor alkolås?
Ansökan skickas till Transportstyrelsen. Blankett eller elektronisk ansökan kommer finnas på och
www.korkortsportalen.se . Man bifogar också läkarintyg och en undertecknad viljeförklaring där man accepterar de regler som gäller i systemet. Efter ett positivt besked kan man köpa eller hyra och installera ett av Transportstyrelsen godkänt alkolås i bilen.
När får man börja köra?
Efter att ha fått ett positivt besked behöver man få ett nytt villkorat körkort utfärdat och ett alkolås monterat i bilen, sen går det bra att köra. Man måste räkna med en viss handläggningstid.
Hur fungerar det med läkarbesök?
I villkoret ingår läkarkontroller med provtagning. Med kontrollerna visar du att du uppfyller villkoret och får fortsätta köra. Narkotikabruk och missbruk eller beroende av alkohol kontrolleras samtidigt. Bruk av narkotika leder till undanröjande av villkoret och körkortet återkallas. Om diagnosen missbruk eller beroende av alkohol påvisas under villkorstiden förlängs tiden till 2 år.
Hur ofta måste man åka till ett serviceställe och kontrollera/tömma låset?
Minst var 6:e månad ska alkolåset kontrolleras och servas; loggen – det vill säga de uppgifter som registreras i alkolåset, till exempel misslyckade startförsök – skickas till Tranportstyrelsen och låset kalibreras också för att fungera optimalt. Service måste också ske vid andra tillfällen än var 6:e månad om du inte följer föreskrivna krav om alkolåsets användning och t.ex. försöker starta fordonet trots att du har druckit alkohol. De närmare kraven för detta kommer att bestämmas senare. Vid samtliga servicetillfällen överförs uppgifter från alkolåset till Transportstyrelsen.
Vilka fordon får man köra?
Alkolåset är personligt. Du får alltså endast köra det fordon som har ditt lås installerat. Systemet omfattar alla körkortsbehörigheter, det vill säga: personbil, lastbil, buss, motorcykel och moped klass 1 (B, BE, C, CE, D, DE, A, A1 och AM).
Vad händer om man vill byta bil under tiden?
Det är möjligt att flytta alkolåset till en annan bil. Observera att låset måste vara godkänt för det nya fordonet och att bytet enbart får utföras av en av leverantören godkänd verkstad.
Vad händer om man försöker starta bilen med alkohol i kroppen?
Vid upprepade misslyckade startförsök eller underkända utandningsprov under färd kommer det att krävas service av alkolåset. Samma sak gäller om utandningsprov inte lämnas under färd. Vid service skickas uppgifter ur alkolåsets logg till Transportstyrelsen som får kännedom om att man försökt köra bilen med alkohol i utandningsluften. Om service inte görs inom före¬skriven tid går fordonet inte att starta utan får bogseras eller bärgas till en alkolåsverkstad för att alkolåsets blockering ska kunna hävas.
Vad händer om någon annan kör fordonet?
Alkolåset är, som tidigare beskrivet, personligt för användaren. Det betyder att man också är personligen ansvarig för alla blås i låset, oavsett vem som blåst.
Vad händer om man gör ett annat trafikbrott under villkorstiden?
Vanliga regler gäller och körkortet kan återkallas för andra trafikbrott under tiden. Lindrigare förseelser såsom hastighetsöverträdelser leder till en återkallelsetid och sedan får man tillbaka sitt villkorade körkort. Villkorstiden förlängs då med den tid som körkortet varit återkallat. Vid allvarligare brott som till exempel grov vårdslöshet i trafik blir man av med det villkorade körkortet. Körkortet återkallas då under minst lika lång tid som återstår av villkorstiden men tiden förlängs dessutom på grund av det nya brottet. Vid nytt rattfylleri under villkorstiden undanröjs villkoret och körkortet återkallas på grund av både det tidigare och nya rattfylleriet.
Får man köra utanför Sverige?
Körkortspliktigt fordon får endast köras i Sverige.
Syns det på körkortet att man har alkolås?
Ja, körkortet markeras med en särskild villkorskod på baksidan. Precis som med andra villkor, till exempel glasögon, måste bland andra polisen vid en kontroll kunna identifiera de villkor som gäller för körkortet. Villkorskoden kommer också att anges i vägtrafikregistret.
Vad händer när villkorstiden är slut?
Det villkorade körkortet blir automatiskt upphävt. Man måste söka ett nytt körkortstillstånd för att få ett nytt körkort utan villkor. Transportstyrelsen gör en lämplighetsprövning innan man kan få det nya körkortet. Strängare och utvidgade krav gäller för den som haft två års villkorstid. Något nytt förarprov krävs dock inte. Glöm inte att söka nytt körkortstillstånd i god tid innan villkorstidens slut. Vilka krav som gäller för just dig framgår av Transport-styrelsens beslut och av meddelade föreskrifter. Om du har haft en villkorstid på två år på grund av diagnosen beroende kan det krävas visad nykterhet i upp till två år.
VAD GÄLLER FÖR ALKOLÅS OCH LEVERANTÖRER?
Vem ansvarar för att alkolåset fungerar?
Leverantören ska kontrollera och genomföra förebyggande service av alkolåset var sjätte månad (samtidigt som tömning av datalogg). Den kontrollen genomförs på ett serviceställe som användaren är skyldig att uppsöka. Om ett alkolås krånglar är leverantören skyldig att snarast åtgärda problemet. Användaren förbinder sig att följa leverantörens anvisningar för skötsel av alkolåset.
Vilka krav ställs på alkolåset?
Att det är godkänt av Transporstyrelsen för systemet och att det levereras av en godkänd leverantör. För att bli godkänt ska låset bland annat uppfylla europastandarden Alkolås – Fordringar och provning – Del 1: Alkolås för körkort med villkor EN 50436-1:2005.
Vad krävs för att bli leverantör av alkolås?
Att man kan säkerställa att de alkolås man tillhandahåller uppfyller kraven. Att man kan säkerställa en väl fungerande service över hela landet. Här kan du läsa mer om
godkända leverantörer och alkolås. Vad är Transportstyrelsens ansvar? Transportstyrelsen kontrollerar att leverantörerna har tillräckliga rutiner för att kvalitetssäkra alkolåsen och serviceställena.

Med vänliga hälsningar Lisa

 

Anmäl
2012-03-26 17:29 #1 av: BaraLisa

Källa: Transportstyrelsen (enligt Offentlighetsprincipen). Foton tagna av BaraLisa, personerna på bilden har inget med saken att göra.

Med vänliga hälsningar Lisa

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.