Etiketthälsa
Läst 38115 ggr
BaraLisa
2011-11-16, 20:37

Vila och rast för lastbil & buss

Här följer definitioner av bestämmelser som gäller för vila och rast.

I bestämmelserna om kör- och vilotider används en rad olika begrepp. De vanligaste definieras så här:

 • Förare: Den som kör fordonet eller den som följer med i tjänsten för att vid behov köra.
 • Körtid: Tid som registreras som körning i färdskrivaren eller manuellt av föraren då utrustningen tillfälligt är ur funktion.
 • Körperiod: Den sammanlagda körtiden från det att föraren börjar köra efter en viloperiod eller en rast till dess att föraren tar en viloperiod eller en rast.
 • Annat arbete: Allt annat arbete.
 • Rast: Tid avsedd endast för återhämtning i samband med en körperiod.
 • Vila: Sammanhängande tidsperiod då föraren fritt förfogar över sin tid.
 • Dygnsvila: Tidsperiod då föraren fritt förfogar över sin tid och som kan vara normal dygnsvila eller reducerad dygnsvila.
 • Vecka: Från måndag kl. 00.00 till söndag kl. 24.00.
 • Veckovila: Tidsperiod under veckan då föraren fritt förfogar över sin tid och som kan vara normal veckovila eller reducerad veckovila.
 • Veckovila 12-dagarsregeln: en förare som utför en enstaka tillfällig internationell persontransport kan skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder.
 • Multibemanning: Bemanning av ett fordon där minst två förare följer med fordonet för att köra det. Närvaron av minst två förare är frivillig under den första timmen av multibemanning, men obligatorisk för den återstående perioden.
 • Tillgänglighet: Tid då föraren är tillgänglig men inte utför arbete. Exempel på det är när föraren följer med fordonet på tåg eller färja, väntar vid statsgränser samt när en förare följer med vid multibemanning. (Fullständig information finns i direktivet 2002/15/EG, artikel 3 b.)
 • Körtid: Körtiden får vara längst 9 timmar per dag. Högst två gånger i veckan får körtiden utsträckas till 10 timmar. Maximal körtid per vecka är 56 timmar. Under två på varandra följande kalenderveckor får den totala körtiden vara högst 90 timmar.

Körperiod

En körperiod får omfatta en körtid på högst 4,5 timmar. Körperioden får vara oavbruten eller avbruten.

Annat arbete

I begreppet ”annat arbete” ingår allt annat arbete än körning för den du är anställd hos.  Som annat arbete räknas också att förflytta sig från hemmet eller arbetsplatsen till en annan plats för att ta över ett fordon. Om förflyttningen sker med ett fordon som omfattas av kör- och vilotidsreglerna ska färdskrivaren användas och förflyttningen registreras som körning. För returresan gäller detsamma. Det finns inget undantag för ”privat resa”.

Rast

Föraren ska ta minst 45 minuters sammanhängande rast under eller efter en körperiod. Rasten kan tas ut i sin helhet eller delas i två delar (inte fler). Den första delen måste då vara minst 15 minuter lång och den andra delen, som ska ligga sist, måste vara minst 30 minuter lång.

Efter totalt minst 45 minuters rast påbörjas alltid en ny körperiod på högst 4,5 timmar.

Dygnsvila

Under varje 24-timmarsperiod ska föraren ta en sammanhängande dygnsvila på minst 11 timmar. Dygnsvilan får reduceras till som minst 9 timmar högst tre gånger mellan två veckovilor.

En dygnsvila kan delas i två delar. Den första delen måste då vara minst 3 timmar sammanhängande och den avslutande delen minst 9 timmar sammanhängande.

Föraren kan avbryta en normal dygnsvila två gånger för att ägna sig åt andra aktiviteter, som exempelvis köra ombord eller köra av ett tåg eller en färja. Sådana avbrott får inte vara längre än en timme sammanlagt. Som normal dygnsvila räknas både vila på 11 tim och delad vilan på 3+9=12 timmar.

En reducerad dygnsvila (9 timmar) får inte avbrytas.

Veckovila

Normal veckovila är 45 timmar. Varannan vecka kan veckovilan reduceras till som lägst 24 timmar. Minskningen ska dock kompenseras före utgången av den tredje veckan efter den vecka när veckovilan reducerades. Det sker genom att motsvarande vila tas sammanhängande tillsammans med en annan viloperiod på minst 9 timmar.

Veckovilan ska inledas senast efter sex 24-timmarsperioder (6 x 24 timmar =144 timmar) räknat från slutet av föregående veckovila.

Veckovila 12-dagarsregeln

Genom undantag från ordinarie veckoviloregler får en förare som utför en enstaka tillfällig internationell persontransport skjuta upp veckovilan i högst tolv på varandra följande 24-timmarsperioder räknat från slutet av föregående normala veckovila.
Detta gäller under förutsättning att:

1. transporten varar minst 24 på varandra följande timmar i en annan medlemsstat eller i ett annat tredjeland som omfattas av förordning (EG) nr 561/2006, än där transporten påbörjades.

2. att föraren efter tillämpningen tar ut

 • antingen två normala veckovilor, eller
 • en normal veckovila och en reducerad veckovila som omfattar minst 24 timmar, minskningen ska emellertid kompenseras av en likvärdig sammanhängande veckovila före slutet av den tredje vecka som infaller efter undantagsperioden.

3. fordonet, efter den 1 januari 2014, är utrustat med digital färdskrivare, och

4. fordonet, efter den 1 januari 2014, och om det används för transporter som sker under perioden 22.00-06.00, har fler än en förare eller att tiden för varje körperiod  minskas från fyra timmar och trettio minuter till tre timmar.

Multibemanning

Vid multibemanning ska varje förare ta en ny dygnsvila på minst 9 timmar inom en 30-timmarsperiod, räknat från den föregående dygns- eller veckovilans slut.
Att sitta bredvid den förare som kör registreras som tillgänglighet och kvalificerar för rast.

Sovplats

Förarna kan ta dygnsvila och reducerad veckovila i fordonet om detta står stilla och har en ändamålsenlig sovmöjlighet för varje förare.

/Lisa

Källa: yrkestrafiken.se (fritt enligt Offentlighetsprincipen 2 kap. 1§)

Fotografer: ksilvennoinen & NCTRUCKINGITEMS med tillstånd.

Med vänliga hälsningar Lisa

 

BaraLisa
2011-12-05, 15:37
#1

Har ni koll? Cool

Med vänliga hälsningar Lisa

 

Upp till toppen